مقالات

فیموزیس

فیموزیس

فیموزیس به عنوان موقعیتی شرح داده می شود که در آن، پوست ختنه گاه محکم تر از آن است که بتواند از سر آلت تناسلی مرد عقب کشیده شود، دکتر سعید موحد ، بهترین متخصص کلیه در این مقاله توضیحات جامعی را برای شما عزیزان

ادامه مقاله