مقالات

تومور حالب

تومور حالب

تومور حالب (سرطان میزنای) نوعی سرطان است که در سلول های پوشاننده قسمت داخلی لوله هایی که کلیه را به مثانه متصل می نمایند آغاز می شود. حالب ها بخشی از لوله های ادراری بوده و ادرار تولید شده توسط کلیه ها را به مثانه

ادامه مقاله