مقالات

جراحی پروتزهای ناتوانی جنسی

جراحی پروتزهای ناتوانی جنسی

جراحی پروتز های ناتوانی جنسی که طی آن پروتز آلت تناسلی که یک دستگاه داخلی است و با استفاده از مایع ذخیره شده در دستگاه ، باعث نعوظ آلت تناسلی مرد می شود در بدن بیمار قرار داده می شود. این دستگاه به طور کامل

ادامه مقاله