مقالات

جراحی ناهنجاری های مادرزادی سیستم ادراری تناسلی

جراحی ناهنجاری های مادرزادی سیستم ادراری تناسلی

جراحی ناهنجاری های مادرزادی سیستم ادراری تناسلی چیست؟ جراحی ناهنجاری های مادرزادی سیستم ادراری تناسلی : بسیاری از ناهنجاری های مادرزادی بخشی از سندرومی هستند که تاثیر آن از سیستم ادراری تناسلی فراتر می رود. برای مثال برخی ناهنجاری های مادرزادی ادراری تناسلی به الیگوهیدرامنیوس

ادامه مقاله