مقالات

آزواسپرمی - دکتر سعید موحد

آزواسپرمی

آزواسپرمی یک اصطلاح پزشکی بوده و در زمانی استفاده می شود که هیچ اسپرمی در منی وجود نداشته باشد. این می تواند مسدودی- که در آن، یک مانع از ورود اسپرم به منی جلوگیری می کند – یا غیرمسدودی باشد که در اثر کاهش یافتن

ادامه مقاله