مقالات

پیشگیری از بیماری های کلیوی

پیشگیری از بیماری های کلیوی

 شما دو کلیه دارید و هر یک از آن ها به اندازه یک مشت شما می باشد. آن ها در نزدیکی قسمت میانی کمر شما درست در زیر دنده ها قرار دارند. در داخل هر کلیه در حدود یک میلیون ساختار ریز به نام نفرون

ادامه مقاله