مقالات

گلومرولونفریت

گلومرولونفریت

گلومرولونفریت به گفته دکتر سعید موحد التهاب فیلترهای ریز در کلیه و در واقع یکی از بیماری های کلیه می باشد. گلومرول مایعات اضافی، الکترولیت ها و پسماندها را از جریان خون پاک کرده و آن را به ادرار می فرستد. گلومرولونفریت می تواند به

ادامه مقاله