فیموزیس

۱۴۰۰/۱۰/۴ ۱۲:۳۲:۴۶

فیموزیس به عنوان موقعیتی شرح داده می شود که در آن، پوست ختنه گاه محکم تر از آن است که [...]