تومور حالب

۱۴۰۱/۱/۱۴ ۸:۳۹:۳۳

تومور حالب (سرطان میزنای) نوعی سرطان است که در سلول های پوشاننده قسمت داخلی لوله هایی که کلیه را به [...]