آزواسپرمی

۱۴۰۱/۳/۱۹ ۹:۲۶:۱۸

آزواسپرمی یک اصطلاح پزشکی بوده و در زمانی استفاده می شود که هیچ اسپرمی در منی وجود نداشته باشد. این [...]