پارافیموزیس

۱۴۰۰/۱/۱۴ ۱۹:۴۸:۵۴

درمان پارافیموزیس پارافیموزیس یک موقعیت جدی بوده و در افرادی رخ می دهد که در آن ها طی روند ختنه [...]